Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Regulamin RODO

Regulamin RODO opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych
osobowych.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: eclis.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Eclis sp. z o.o. z siedzibą
   w Krakowie
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@eclis.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
   dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   ● Prowadzenie newslettera
   ● Realizacja zamówionych usług
   ● Prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
   następujący sposób:
   ● Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
   systemów Operatora.
   ● Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
   (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
   zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
   docelowym serwerze.

 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
   odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
   zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   ● firma hostingowa na zasadzie powierzenia 
   ● upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
   działania strony
   ● firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
   wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
   prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
   przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   ● dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   ● ich sprostowania,
   ● usunięcia,
   ● ograniczenia przetwarzania,
   ● oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
   1. wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
    interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
    sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
    uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
    wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
   podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
   umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
   danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
   zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
   formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
   e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
   formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
   handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
   informuje, do czego on służy.

 6. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
   wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc.
   z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
   jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
   urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
   gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
   informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
   https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
   reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
   osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
   do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
   Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
   (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z
   Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,
   Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi
   Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
   użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
   podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.